Strona główna >> PROGRAMY >> Uczelnie Wyższe >> Moduły

Program obsługi dziekanatu uczelni wyższej - Moduły

[ Program DZIEKANAT-LOGIC ]

Moduł STUDIA /PODSTAWOWY/ :
 • definiowanie struktury organizacyjnej uczelni z wyodrębnieniem wydziałów, kierunków, trybów nauczania, katedr i zakładów,
 • ewidencja kadry naukowej uczelni,
 • przeprowadzanie rekrutacji,
 • tworzenie grup studenckich: podstawowych, ćwiczeniowych, dodatkowych. Możliwe jest tworzenie wielopoziomowej struktury grup,
 • możliwość wpisania studenta do kilku różnych grup w trakcie trwania semestru,
 • sporządzanie planu zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych kierunków, grup studenckich lub pojedynczych studentów,
 • system punktowy umożliwiający przypisanie do wybranych zajęć odpowiedniej ilości punktów ECTS,
 • prowadzenie kartoteki studentów,
 • rejestracja zdarzeń związanych z przebiegiem studiów, np. zaliczenia i egzaminy, przerwy w nauce, urlopy i inne,
 • drukowanie kart, protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych,
 • drukowanie wyciągów z indeksów (suplementów),
 • ewidencja ocen studentów z poziomu grupy lub indywidualnej osoby,
 • zautomatyzowane zaliczanie semestru na podstawie wprowadzonych ocen z protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych, także zaliczenia warunkowe na podstawie ilości zdobytych punktów ECTS,
 • sporządzanie wieloprzekrojowych zestawień dotyczących spraw personalnych studentów, grup studenckich, sesji zaliczeniowych i egzaminacyjnych, wyników w nauce, obron prac dyplomowych, kadry naukowej, struktury organizacyjnej uczelni i innych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń i orzeczeń, np. WKU,
 • definiowanie własnych wzorców dla zaświadczeń, wezwań, protokołów, kart egzaminacyjnych oraz suplementu w formatach Word®, HTML, XML, CSV.
 • przekazywanie danych przygotowanych przy pomocy mechanizmu szablonów do edytora Microsoft Word®.
Moduł CZESNE /OPŁATY/ :
 • obciążenie każdego studenta indywidualnym schematem płatności zakładającym wnoszenie opłat w systemie ratalnym w trakcie trwania semestru,
 • automatyczne naliczanie odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat czesnego,
 • rejestracja opłat dodatkowych wnoszonych w trakcie semestru (wydanie wtórnika indeksu, egzaminy poprawkowe, opłaty karne),
 • rejestracja wpłat dokonywanych w kasie, rejestracja wyciągów bankowych,
 • możliwość przypisania do studenta dowolnych usług do wykupienia (egzamin poprawkowy, miejsce parkingowe, zaległości z zeszłych lat, odsetki naliczone podczas rejestracji wpłaty i inne),
 • rejestracja refundacji, stypendium, umorzeń, możliwość przesunięć środków pieniężnych na koncie studenta (np. rozliczenie wpłaty za egzamin na poczet czesnego),
 • sporządzanie wieloprzekrojowych zestawień dotyczących płatności studentów (wydruk płatności, zaległości w płatnościach, zestawienie sprzedaży, wydruk schematów, wydruk zmian dokonanych w schematach w zadanym okresie czasu),
 • sporządzanie i rejestrowanie wezwań do zapłaty; możliwość automatycznego skreślenia księgowego studentów zalegających z płatnościami,
 • obsługa stypendiów (dowolnego rodzaju) i jednorazowych zapomóg , możliwość zawieszania wypłaty, anulowania stypendium, raportowanie, elektroniczne wysyłanie przelewów.
Moduł PLANOWANIE /WSPOMAGANIE/ :
 • definiowanie dni wolnych, siatek planowania, siatek zjazdów,
 • ewidencję bazy sal, bazy prowadzących, informacji o dostępności prowadzących i rezerwacjach sal w planowanym okresie,
 • planowanie zajęć z automatyczną kontrolą dostępności sal i prowadzących, pojemności sal, oraz hierarchii grup (planowanie w grupie głównej, podgrupach),
 • rejestrację zmian dokonywanych w planie w zadanym okresie czasu,
 • odszukiwanie i rezerwację wolnej sali na zadany okres czasu,
 • sporządzanie wydruków planów, obciążenia sal, list zajęć dla prowadzących.
Moduł BIBLIOTEKA :
 • dostęp do listy studentów systemu dziekanatowego lub prowadzenie oddzielnej listy wypożyczających,
 • prowadzenie ewidencji tytułów oraz egzemplarzy stanowiących księgozbiór biblioteczny,
 • wyszukiwanie pozycji poprzez następujące pola opisujące egzemplarz: fragment tytułu, autor, kategoria, słowa kluczowe, wydawnictwo, rok wydania, nr ISBN oraz UKD,
 • integrację z modułem kasowym systemu Dziekanat w celu zarejestrowania kary wynikającej z przekroczenia terminu wypożyczenia,
 • współpraca z czytnikami i drukarkami kodów kreskowych.
Moduł PŁATNOŚCI MASOWE /OPŁATY/ :
 • import płatności masowych z banku,
 • automatyczne rozliczenie płatności masowych na zobowiązania studentów według zadanego algorytmu,
 • możliwość modyfikacji dokumentów rozliczeniowych.
Moduł internetowy WIRTUALNY DZIEKANAT /PODSTAWOWY/ :
 • możliwość łatwej adaptacji do istniejącej strony uczelni, a także możliwość integracji z narzędziem CMS-LOGIC (system zarządzania treścią autorstwa INFO-LOGIC®),
 • dostęp do wybranych danych dziekanatu poprzez przeglądarkę internetową zarówno w internecie jak i intranecie,
 • autoryzowany przez nazwę użytkownika i hasło dostęp do danych osobowych studenta, jego płatności, podgląd pozycji wypożyczonych z biblioteki, wirtualny indeks - oceny i punkty ECTS z każdego semestru
 • publikacja planu zajęć dla studenta (data, godzina od-do, sala, przedmiot),
 • integrację z istniejącymi aplikacjami internetowymi i stronami www uczelni,
 • możliwość wypełniania ankiet przez studentów (np. ocena prowadzących, przedmiotów),
 • możliwość zamieszczania plików do pobrania (dostępne dla wszystkich studentów).
Moduł internetowy WIRTUALNY DZIEKANAT /ROZSZERZONY/ :
 • zapisy internetowe na seminaria, przedmioty do wyboru, specjalizacje, z podaną liczbą miejsc i podziałem na grupy studenckie (zdarzenia),
 • tworzenie podań przez studentów i wysyłanie ich do dziekanatu celem rozpatrzenia. Możliwość przesyłania załączników. Dowolna konfiguracja typów i rodzajów podań oraz sposobu ich rozpatrywania (wybór komórek decyzyjnych np dziekanat, kwestura i inne),
 • przeszukiwanie zbiorów bibliotecznych, sprawdzanie dostępności i statusu pozycji,
 • informacje dla wykładowców (w przygotowaniu).
pobierz opis DZIEKANAT-LOGIC
40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 7, tel/fax./032/251-77-12 tel./032/256-18-09, e-mail: info@info-logic.pl | http://w6409.wordpress.com/
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij